Nákupní podmínky internetového obchodu BRISK Tábor a.s.

1. Všeobecné podmínky
2. Místo plnění
3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
4. Cena a platební podmínky
5. Dodací lhůty
6. Dopravní podmínky, poštovné
7. Záruka, reklamace
8. Odstoupení od smlouvy
9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecné podmínky

1.1 Předmětem těchto podmínek je úprava právního vztahu mezi BRISK Tábor a.s. (dále jen ?prodávající?) a kupujícím při dodávkách zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen ?elektronické objednávky?).

1.2 Tyto podmínky jsou nedílnou součástí jakékoliv elektronické objednávky na zboží dodávané prodávajícím.

1.3 Těmito podmínkami se také ruší veškeré předchozí smlouvy a ujednání o platebních a dodacích podmínkách uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

1.4 Není-li mezi účastníky sjednáno jinak, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a na základě vyplněného formuláře, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Místo plnění

2.1 Místem plnění je sklad prodávajícího.

2.2 Zajišťuje-li prodávající na své náklady přepravu zboží do sjednaného místa určení, rozumí se místem určení, pokud není sjednáno jinak, místo sídla kupujícího. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího.

2.3 Při osobním odběru zboží v podnikové prodejně (sídlo Soběslavská 1114, 390 02 Tábor) je kupující povinen uhradit toto zboží hotově při převzetí.

2.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění závazku prodávajícího dodat zboží.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

3.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplněný formulář předepsaných údajů a náležitostí (jméno a příjmení nebo název firmy, přesná adresa fakturace, adresa dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ).

3.2 Odeslaná elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Zpětná písemná odpověď prodávajícího bude pouze v případě, že zboží nebude momentálně skladem.

3.3 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Nabídkové ceny v E-obchodě prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.

4.2 Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

4.3 Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v podnikové prodejně prodávajícího.

4.4 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

4.5 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. K nabídkové ceně zboží není připočítána cena dopravy. K ceně je vždy připočtena příslušná DPH.

5. Dodací lhůta

5.1 Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů.

5.2 Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

5.3 V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

6. Dopravní podmínky, poštovné, balné

(upozornění: ?zboží se zasílá jen na území ČR?)

6.1 Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny

Česká pošta (doporučená zásilka – max. 4ks svíček)??..115,- Kč s DPH (včetně balného)
Česká pošta (obchodní balík)??…………..163,- Kč s DPH (včetně balného)
Přepravní služba GLS????..?……………151,- Kč s DPH (včetně balného)
Osobní vyzvednutí zboží???………………….0,- (balné se neúčtuje)

6.2 Přehled způsobů platby a jejich ceny: a / dobírkou b / v hotovosti při osobním vyzvednutí v podnikové prodejně BRISK (adresa: Soběslavská 1114, Tábor), otevírací doba každý prac.den od 8.00 ? 16.00 hodin.

6.3 Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy ke zboží.

6.4 Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů nezaviněných kupujícím (např. není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

7. Záruka, reklamace

7.1 Pokud není uvedeno jinak, prodávající poskytuje na výrobky záruku po dobu 24 měsíců od data dodání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

7.2 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z neodborného zásahu kupujícího (třetí osoby), na vady vzniklé nevhodným skladováním u kupujícího (u třetí osoby) a na vady vzniklé z nevhodné aplikace.

7.3 Zjevné vady a rozdíly v množství musí být kupujícím reklamovány bez zbytečného prodlení. Pokud nebylo sjednáno jinak, musí být reklamace uplatněna do 3 dnů od převzetí zásilky kupujícím.

7.4 Reklamační práva z odpovědnosti za skryté vady musí být u prodávajícího uplatněna do 7 dnů po jejich zjištění, nejpozději však do ukončení běhu záruční doby, jinak zanikají.

7.5 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a zároveň musí být doložena průkaznými materiály (vzorky, dokumentace apod.) a doklady o prodeji. Pokud závada ukazuje na odpovědnost dopravce, zajistí kupující sepsání příslušného protokolu.

7.6 Nároky kupujícího z reklamace mohou být podle volby prodávajícího uspokojeny formou dodatečné opravy, náhradní dodávkou bezvadného zboží nebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny. Po dohodě stran je možno na náklady prodávajícího nechat zboží opravit kupujícím nebo třetí osobou.

7.7 Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 prac.dnů ode dne jejího obdržení.

7.8 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát ? oddělení ADR
Štěpánská 15
120 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 V souladu se zákonem č.367/2000 může kupující odstoupit od smlouvy 14 dnů ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující takto učinit, musí dodržet následující podmínky. Kupující odešle oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem svého účtu či adresou pro vrácení peněz. Toto oznámení zašle na e-mail: shop@brisk.cz, případně korespondenčně na adresu: BRISK Tábor a.s., Vožická 2068, 390 02 Tábor. Kupující vrátí zboží zpět na adresu prodávajícího a to za těchto podmínek: Zboží musí být kompletní a v původním obalu (pokud možno včetně orig.obalu) Zboží nesmí být použité Zboží nesmí být poškozené Zboží musí být opatřeno dokladem o koupi Při splnění všech výše uvedených podmínek je prodávající povinen vrátit peníze buďto složenkou či převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží odeslal.

8.2 Kupující může odstoupit od smlouvy, pokud prodávající nedodá zboží v dohodnutém termínu a to ani v přiměřené náhradní lhůtě určené prodávajícím.

8.3 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy a účtovat níže uvedenou smluvní pokutu, jestliže kupující neodebere dohodnuté množství zboží ve stanoveném termínu včetně přiměřené náhradní lhůty stanovené prodávajícím.

8.4 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, zastavit plnění dodávek, v případě, že má kupující nevyrovnané závazky vůči prodávajícímu či opětovně nepřevzal objednávané zboží.

8.5 Pokud prodávající odstoupí od již uzavřené kupní smlouvy podle odstavce 3 tohoto článku a smluvní strany se nedohodnou jinak, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 30% z dohodnuté kupní ceny neodebraného zboží případně vyúčtovat prokázané škody, pokud ty přesahují výši smluvní pokuty.

8.6 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nelze výše uvedená práva využít, byla-li prodleva jedné ze smluvních stran způsobena vyšší mocí jakožto i katastrofou způsobenou přírodními jevy. Strana, která byla těmito okolnosti postižena bezodkladně uvědomí druhou smluvní stranu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto nákupní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

9.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení nákupních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a výši ceny objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou v ceníku v tento den na internetové stránce.

9.3 Účastníci se dohodli, že není.-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platnými ustanoveními českého právního řádu. Ochrana osobních údajů Odesláním objednávky v našem elektronickém obchodu dobrovolně souhlasíte s používáním osobních údajů pro vyřízení objednávky. BRISK Tábor, a.s. prohlašuje, že tato data nejsou jiným, než pouze výše uvedeným způsobem archivována, zpracována či jinak využívána a jakékoliv osobní informace nejsou a nebudou poskytovány třetím osobám.

Provozovatel: BRISK Tábor a.s., Vožická 2068, 390 02 Tábor Zapsán v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Čes.Budějovicích v odd.B, vložce 563. IČO: 47252090 DIČ: CZ47252090 Č.ú.: 30774007/2700

Kontaktní osoba:
Renata Kulhánková
Tel.: + 420 381 492 424
GSM: +420 731 55 77 41
E-mail: shop@brisk.c?z

brisk